آرشیو برچسب ها : ضرب و شتم در حقوق کیفری

مقدمه حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل وجود ندارد بجز این که برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه نماید. منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و […]